Algemene voorwaarden

1.1 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon of (rechts)personen die met Fairytale Princesses een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en derhalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).
1.2 Onder artiest wordt verstaan iedere medewerker van Fairytale Princesses of Fairytale Princesses als geheel.
1.3 Onder optreden worden alle diensten die Fairytale Princesses aanbiedt verstaan.
1.4 Onder overeenkomst wordt verstaan: iedere per e-mail of schriftelijk door derden gemaakte boeking die door de artiest is bevestigd.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en artiest.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk of per e-mail bevestigd zijn door Fairytale Princesses.
2.3 Door boeking via de website of beantwoording van e-mail van Fairytale Princesses verklaart de opdrachtgever akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden van Fairytale Princesses. Op zowel de website als op het boekingsformulier is een link aanwezig naar de Algemene Voorwaarden van Fairytale Princesses: www.fairytaleprincesses.nl.
2.4 Indien anders overeengekomen (bijvoorbeeld bij een boeking op zeer korte termijn) zijn afspraken gemaakt en bevestigd via e-mail en via het boekingsformulier op de website bindend.
2.5 Alle gegevens zoals vermeld in de overeenkomst worden door de opdrachtgever nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan Fairytale Princesses, die zal zorgdragen voor een correcte verwerking hiervan.

3.1 De artiest verplicht zich tijdig voor aanvang van het optreden aanwezig te zijn, tenzij anders overeengekomen. Indien er door onvoorziene omstandigheden, zoals verkeerssituaties, oponthoud als Politiecontrole(s), verkeershinder, onduidelijke wegwijzers, omleidingen, weersomstandigheden en andere niet-genoemde omstandigheden vertragingen kunnen ontstaan c.q. worden veroorzaakt, kan de artiest niet op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die opgelopen zou kunnen worden.
3.2 De artiest heeft recht op minimaal 5 minuten pauze per uur en zal zich houden aan pauzes van maximaal 10 minuten per uur, tenzij met de opdrachtgever anders wordt overeengekomen.
3.3 De artiest heeft recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid voor rekening van de opdrachtgever.
3.4 Direct na afloop van het optreden dient de artiest in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met opruimen c.q. afbouwen te beginnen. Eventuele wachttijd zal anders worden doorberekend.

4.1 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende parkeergelegenheid voor de artiest in de directe omgeving (maximaal 100 meter) van de locatie waar het optreden plaatsvindt. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.2 Indien de opdrachtgever of persoon sprekende namens de opdrachtgever de artiest verkeerde aanwijzingen geeft inzake het parkeren waardoor een boete en/of wegsleping van het voertuig plaatsvindt zal de opdrachtgever hiervoor volledig aansprakelijk zijn en worden gesteld.
4.3 Verlating van het optreden of het niet optreden veroorzaakt doordat aan hetgeen genoemd onder de punten 4.2 en 4.3 niet of onvoldoende wordt voldaan kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de artiest. De artiest behoudt zich in dit geval het recht voor om bij een eventueel langere duur van de aanwezigheid van de artiest de kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

5. Indien een optreden geen doorgang kan vinden of moet worden afgebroken vanwege slechte weersomstandigheden of andere gevaarlijke of bedreigende omstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van de artiest en de opdrachtgever, waar in het geval van het ontbreken van overeenstemming het standpunt van de artiest doorslaggevend is) blijft voor de opdrachtgever de verplichting bestaan om de factuur in zijn geheel te voldoen.

6.1 De artiest heeft het recht om bij aantoonbare overmacht (zoals ziekte, sterfgeval, ongeval, autopech etc.), met duidelijke opgave van redenen, een optreden te annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door hem reeds (vooruit)betaalde bedrag.
6.2 De artiest zal zich bij aantoonbare overmacht maximaal inspannen om een passende vervanging te vinden voor het geboekte optreden. Aan het wel of niet slagen van deze inspanning kunnen echter geen rechten worden ontleend.

7.1 Bij annulering door de opdrachtgever zullen de volgende percentages van de factuur in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen: - één week of korter: 100%; - één week tot één maand: 75%; - één maand tot twee maanden: 50%; - meer dan twee maanden: 25%.
7.2 De annuleringsregeling is al van toepassing bij een mondelinge overeenkomst/opdrachtbevestiging of overeenkomst/opdrachtbevestiging per e-mail.

8.1 Fairytale Princesses brengt 25% van de factuur, conform de overeenkomst, vooraf in rekening middels een aanbetalingsfactuur. De opdrachtgever dient de aanbetaling uiterlijk 7 (zeven) dagen na facturering betaald te hebben.
8.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 7 (zeven) dagen zal een herinnering worden gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van uiterlijk 7 (zeven) dagen.
8.3 Bij overschrijding van de totale betalingstermijn van 14 (veertien) dagen na de factuurdatum zal de opdracht worden geannuleerd, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met Fairytale Princesses.
8.4 Bij aanvang van het optreden dient de opdrachtgever het resterende factuurbedrag te betalen aan de artiest of een eventuele begeleider in dienst van de artiest.
8.5 Bij uitblijven van betaling bij aanvang van het optreden kan de artiest besluiten het optreden te annuleren. De verplichting voor de opdrachtgever om de overeengekomen factuur in zijn geheel te voldoen blijft bestaan.
8.6 Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder begrepen die voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het totale overeengekomen bedrag bedragen, met een minimum van €50,-, en onverminderd de BTW en de eventuele proces- en executiekosten.
8.7 De opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van door Fairytale Princesses in rekening gebrachte bedragen op te schorten en/of te verminderen.

9.1 De artiest zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade, verlies of diefstal geleden door opdrachtgever en/of derden, voortvloeiend uit het optreden.
9.2 Deelname aan de optredens en/of workshops is geheel op eigen risico.
9.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van door het publiek toegebrachte schade aan en/of zoekraken van kledingstukken en/of materialen van de artiest, tijdens de voorbereiding van het optreden, tijdens het optreden en/of na afloop van het optreden.

10.1 Informatie op de website van Fairytale Princesses, ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of videofragmenten), mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Fairytale Princesses. Tevens kunnen aan de inhoud van de website op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
10.2 Alle auteursrechten op de door de artiest gemaakte optredens berusten bij Fairytale Princesses.
10.3 Zonder toestemming van de artiest zal de opdrachtgever het optreden niet opnemen of doen opnemen, uitzenden of doen uitzenden door derden.
10.4 Video-, film-, foto- en geluidsopnamen die tijdens de optredens door de opdrachtgever of derden worden gemaakt dienen vrij en kosteloos ter beschikking te worden gesteld aan Fairytale Princesses.

11. Indien er een of meer bepalingen niet worden nagekomen behoudt de artiest zich het recht voor om het optreden geen doorgang te laten vinden of af te breken, wat de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot betaling van de volledige factuur.